Geloven?

 
Viri Galilaei, quid admiramini aspicientes in caelum?, zo zegt ons het Introitus van het feest van de Hemelvaart des Heren.
"Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken”?
Een feest dat verbazing oproept, iets onbegrijpelijks.
Misschien worden we wel een beetje jaloers op de apostelen, zij mochten direct getuigen zijn van deze gebeurtenis.
Wij zullen zonder te zien, deze geloofswaarheden moeten aanvaarden.
Misschien hoort u het ook wel in uw directe omgeving mensen die zeggen: "De hemel? daar geloof ik niet in”.
Je gaat dood en dan is het afgelopen.
Het is een droom, hoe kun je nu miljarden mensen herbergen in de hemel?
Zo is er veel twijfel, niet alleen bij de gelovigen, maar ook zelfs bij de herders van de Kerk.
Daarnaast hebben we dan nog een grote groep mensen die zeggen: "Er zal wel iets zijn of er moet toch wel iets zijn, dan gaan we in ieder geval zo naar de hemel”.
Ja, de hemel is er wel degelijk, maar of het zo vanzelfsprekend is dat dat de toekomst is van elk mens, daar is de H.Schrift heel duidelijk over.
Wij mensen kunnen niet uit onszelf over de dood heenstappen om bij God te komen.
Daarvoor is Jezus Christus, de Zoon van God, naar de wereld gezonden om één van ons te worden.
Hij heeft de dood overwonnenen is teruggekeerd naar Zijn Vader.
Door Jezus hebben wij toegang tot de Vader, Jezus is de sleutel tot de hemel.
Hij is opgestegen ten hemel om ons een thuis te bezorgen, door Zijn offerdood heeft Hij de deur naar de hemel geopend.
Hij is als eerste de hemel binnengegaan om voor ons een plaats te bereiden.
De hemel is geen droom, geen sprookje, maar het vraagt een levenskeuze, iets waar je achter staat of niet.


De boodschap is heel helder en duidelijk, niet zomaar een beetje of "iets”, maar helemaal zoals Christus ons dat leert.
"Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht”.( Marc.12)
De keuze is aan ons of wij die keuze maken en er naar leven.
Je kunt niet zeggen dat je christen bent terwijl je niet in de hemel gelooft, dan neem je Christus niet serieus, dan wordt het offer van Zijn lijden en dood een aardig verhaal met een trieste afloop.
Alles wat Jezus Christus hier op aarde heeft gedaan en gezegd was waarheid en had alleen maar het doel om de mensen naar de Vader te brengen, die in de hemel is.
Dit doel had Hij bereikt en nu kon Hij via de apostelen, Zijn Kerk, laten bloeien en groeien.
Wij willen op deze dag dankbaar zijn voor de zending van Gods Zoon, de menswording van Jezus en Zijn werk hier op aarde.
Dank voor de Sacramenten, met name het H.Misoffer, waarin Hij onder ons tegenwoordig komt.
Dank voor Zijn levensoffer, waardoor Hij onze zonden uitboette en ons verenigde met de Vader.
Deze dankbaarheid kunnen wij niet beter tot uitdrukking laten komen dan door van Christus te getuigen en te leven naar Zijn raadgevingen en aanwijzingen.
Laten we vooruitkijken naar Pinksteren want ook nu is de kracht van de H.Geest werkzaam.
Misschien voelen wij ons klein en angstig om alles wat er in onze dagen gebeurt.
Misschien voelen wij ons, net als de leerlingen onzeker en alleen gelaten.
Laten wij luisteren naar de woorden van Jezus: " Gij zult kracht ontvangen van de H.Geest die over u komt”.
Al biddend hebben de apostelen, samen met Maria, de komst van de Trooster afgewacht.
Beste mensen, laten wij de komende weken gebruiken om Gods Geest af te smeken.
Dat wij weer worden aangestoken door de gloed van de H.Geest.
Met niets doen en treurig afwachten komen we niet verder.
Laten wij aan Maria, de moeder van Gods Zoon en de bruid van de H.Geest vragen, dat zij ons helpt bidden om de kracht en bijstand van de H.Geest.

Graag wil ik afsluiten met het noveengebed tot de H.Geest:

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Hans Smits