Christus de Heer, Hij is verrezen

 
Broeders en zusters in Christus,
De Kerk mag verkondigen: "Christus de Heer, Hij is verrezen”.
De Vader heeft Jezus, die werd gekruisigd wegens beschuldiging van godslastering, aangesteld tot Redder van de wereld en Hij heeft de dood overwonnen.
Alles wat Hij zei, wat Hij deed, werd door God bekrachtigd: Hij is opgestaan uit de doden.
Pasen openbaart ons ten volle hoe God is, wie God is: Hij houd zoveel van ons dat Hij ons het mooiste geeft; Hij geeft ons het leven, leven over de dood heen.
Ja, opgestaan uit zonde, schuld en dood.
Hierover hebben wij tijdens de 40-dagentijd in de parabels mogen beluisteren: de Samaritaanse vrouw bij de put, de genezing van de blindgeborene, het verhaal van de opwekking van Lazarus uit de dood. Mensen die zijn mislukt, afgeschreven en doodverklaard door de mensen.
Maar bij Jezus, bij God, krijgt eenieder te horen: "Sta op uit zonde en schuld en leef”.
Jezus bleef trouw tot in het graf, tot in de dood en deze liefde en trouw deed Jezus binnen gaan in het Nieuwe Leven.
Het Paasevangelie vertelt ons hoe Petrus en Johannes bij het lege graf aankomen.
Ze zien de zwachtels en de zweetdoek, die Zijn hoofd had bedekt, netjes opgerold.
Niet alles door elkaar gesmeten, zoals dat het geval zou zijn met stelen, maar met een liefdevolle achtergelaten, als een teken voor hen die het zouden aantreffen.
Kleine tekenen, liefdevol, ja, liefde heeft maar weinig nodig want voor een goede verstaande volstaat een half woord al.
Pasen is het feest van de liefde, van de hemelse liefde.
St.Paulus schrijft dan ook aan de christenen van Kolosse: "Zoekt wat boven is…, zint op het hemelse en niet op het aardse”.
In het hemelse mogen wij ons geluk vinden.
Pasen is dus geen populair feest, geen volksfeest.


Hij is verschenen aan hen die een persoonlijke band met Hem hadden, want als je geen persoonlijke band met Hem hebt, zegt Pasen je niets.
Dan betekent Pasen hoogstens: lente, voorjaar, nieuw jong leven.
Maar Pasen betekent voor ons, christenen, dat de zon van Gods liefde schijnt in ons hart, dat we daarmee het hele leven en ook de dood aankunnen.
Het gaat om de verbondenheid met Christus.
En dat is voor iedereen persoonlijk, want ieder heeft zijn of haar eigen weg en eigen hart.
Telkens weer moeten wij groeien in dat geloof, in iets wat we niet met eigen ogen hebben gezien.
Iets wat ons al zo’n tweeduizend jaar lang is doorgegeven, van generatie op generatie.
Een geloof dat geworteld is in ons hart, maar dat ook telkens weer wordt aangevochten.
Kijken we even terug naar de veroordeling van Jezus, die staat voor de troon van een wereldlijke machthebber, Pilatus.
Waar Jezus zegt: "Ik ben geboren en in de wereld gekomen om te getuigen voor de waarheid.
Iedereen die zich laat leiden door de waarheid, luistert naar mij”, en dan volgen die woorden van Pilatus, een uitspraak die de hele wereld zo goed tekent, toen maar ook nu: "Wat is waarheid?”
Ook in onze tijd heeft de waarheid, heeft ons geloof het soms zwaar te verduren, maar beste mensen, ons geloof, is een geloof dat ons zoveel kan schenken, dat ons zoveel kracht en vreugde kan brengen.
Laten we dat niet van ons af laten nemen, door niets en niemand!
Moge de verrijzenis van de Heer, de overwinning die Hij gebracht heeft op lijden en dood, ons er toe brengen om nog meer in Hem te gaan geloven, Hem steeds meer een waardige plaats geven in de wereld en in ons hart, een plaats die Hem toekomt.
Dan zal de vreugde van Pasen nu, een deel zijn van de Hemelse vreugde die wij uiteindelijk zullen ontvangen wanneer wij het einddoel van ons geloof hebben bereikt.
Dat wat wij hebben beleden, dan waarheid is geworden, dat wij bij God mogen zijn.
Want wij mogen nu zien met de ogen van het geloof, maar dan zullen we het echt met eigen ogen zien! In deze geest wens ik u allen een Zalig Paasfeest toe.
Amen.

Hans Smits